top of page

Päivitetty 3.9.2023

Myyrmäen Huolto Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Myyrmäen Huolto Oy:n (Y-tunnus 0197024-4) Ojahaanrinne 4, 01600 Vantaa​

2. Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Arto Piispanen toimitusjohtaja puh. 0407537275 arto.piispanen@myyrmaenhuolto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Myyrmäen Huolto Oy:n asiakasrekisteri.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään Myyrmäen Huolto Oy:n asiakaspalveluun, asiakkuuksien hoitamiseen ja analysointiin, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseen, suunnittelemiseen, rekrytointiin sekä asiakasviestintään ja markkinointiin, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna. Henkilötietoja käytetään myös laskutukseen liittyvissä asioissa. Myyrmäen Huolto Oy:n käyttää tietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa Kaupallinen toimisto Myyrmäen Huollon lukuun alihankkijoita. Vastaavasti Myyrmäen Huolto Oy:n voi toimia asiakkaidensa alihankkijana ja käsitellä tähän liittyen heidän asiakkaidensa tietoja.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot liittyvät rekisteröidyn haettuun tehtävään tällä sivustolla. Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi, titteli ja toimenkuva, sähköposti- ja muut yhteystiedot sekä hänen työnantajansa tai edustamansa yhteisön nimi ja osoite sekä muuta olennaisia tietoja. Rekisteri voi sisältää myös yritysten ja yhteisöjen yleisiä sähköposti- ja osoitetietoja.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään työnhakijalta itseltään.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröidyistä tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kohdassa 4 mainituille alihankintayhtiöille perusteltuja tarkoituksia varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta, eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueiden ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, varmistetaan, että tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan ja riittävät turvatoimet otetaan huomioon henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot sijaitsevat Myyrmäen Huolto Oy:n tietokannassa, joka sijaitsee lukitussa tilassa ja on suojattu palomuurein, vaihtuvin salasanoin sekä muilla vastaavilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on pääsy vain niillä työntekijöillä, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä rekisteröityjen tietoja. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana tietokantaan. Jos tietokoneelle tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

 

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on rekisteriin tallennettu. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle mainittuun osoitteeseen. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisena ja allekirjoitettuna kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle mainittuun osoitteeseen.

 

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tiedotus-, markkinointi-, ja muut mahdolliset viestit, joita lähetetään asiakassuhteen ylläpitoa varten. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyllä on myös oikeus poistattaa tietonsa Myyrmäen Huolto Oy:n 

asiakasrekisteristä. Tietojen poiston vaatiminen tapahtuu kirjallisena kohdassa 2. mainitulle yhteyshenkilölle.

bottom of page